JAK WSZCZĄĆ EGZEKUCJĘ

1. Tytuł wykonawczy.

2. Wniosek egzekucyjny.

3. Pełnomocnictwo.

4. Właściwość miejscowa.

5. Określenie majątku dłużnika.

6. Współpraca wierzyciela z komornikiem.

Ad. 1

Podstawą egzekucji sądowej jest tytuł wykonawczy, tytuł wykonawczy stanowi tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Najczęściej tytułem egzekucyjnym jest prawomocne orzeczenie sądowe takie jak nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, czy wyrok zaoczny zasądzające określone świadczenie pieniężne ale może też być nim ugoda sądowa, czy akt notarialny w którym dłużnik poddał się egzekucji. Co stanowi tytuł egzekucyjny wyczerpująco określił ustawodawca w art. 777 kpc.

kolejnym ważnym elementem jest wspomniana powyżej klauzula wykonalności. Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od Sądu (nie wchodzi tu akt notarialny) nadaje klauzulę wykonalności Sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy, czyli ten Sad który wydał orzeczenie. Klauzulę wykonalności nadaje sąd w formie postanowienia i powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Brzmienie klauzuli wykonalności określił rozporządzeniem Minister Sprawiedliwości słowami “w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia … 20… r. Sąd …… w …… stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie … oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy”.

Ad. 2

Kolejnym niezbędnym dokumentem oprócz tytułu wykonawczego wymaganym do wszczęcia egzekucji jest wniosek egzekucyjny. Wniosek egzekucyjny powinien odpowiadać wymogą pism procesowych określonych w art. 126 kpc. oraz wymogą zawartym w art. 797 kpc. W szczególności wskazywać świadczenie, które ma być spełnione, czyli jaką kwotę chcemy wyegzekwować i co się na nią składa (należność główna, odsetki, koszty procesu) oraz sposoby egzekucji. Typowe sposoby egzekucji to egzekucja z ruchomości, czyli samochodu, sprzętu RTV i AGD, maszyn i urządzeń,  egzekucja z wynagrodzenia za pracę, czy egzekucja z rachunku bankowego. Wyróżniamy również egzekucję z wierzytelności a także egzekucję z innych praw majątkowych, do tej grupy zaliczają się między innymi udziały i akcję w spółkach prawa handlowego. Najbardziej dotkliwym dla dłużników sposobem egzekucji jest  egzekucja z nieruchomości. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. Kolejnym niezbędnym elementem wniosku jest podpis wierzyciela a także wskazanie sposobu przekazania wyegzekwowanych  środków (rachunek bankowy, przekaz pocztowy).

Ad. 3

Wierzyciel, który jest w posiadaniu tytułu wykonawczego może wystąpić o wszczęcie egzekucji osobiście, składając stosowny wniosek egzekucyjny w kancelarii komorniczej lub przesłać go Pocztą. Może również być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zawodowy pełnomocnik w osobie adwokata lub radcy prawnego ale również wstępny i zstępny (rodzice, dzieci) a także rodzeństwo i małżonek wierzyciela a w przypadku osób prawnych również pracownik tej jednostki. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu egzekucyjnym określa art. 87 kpc. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz mocodawcy i złożone przez niego pisma wiążą organ egzekucyjny. Należy pamiętać, że pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane przez złożenie stosownego oświadczenia przez mocodawcę.

Ad. 4

Właściwość miejscowa określa, który z komorników jest właściwy do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Decydujące w tym przypadku jest miejsce zamieszkania dłużnika. Dla przykładu dla dłużnika zamieszkałego w Toruniu właściwi będą wszyscy komornicy działający przy Sądzie Rejonowym w Toruniu. Dla Bydgoszczy wszyscy komornicy działający przy Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy. Od przedstawionego schematu można odstąpić dokonując wyboru komornika w formie pisemnego wniosku. na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych. Wybrany komornik z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, gdzie właściwość miejscowa jest zastrzeżona, staje się właściwy do prowadzenia egzekucji w granicach apelacji gdańskiej.

Ad. 5

Skuteczność egzekucji w dużej mierze uzależnione jest od posiadanego majątku przez dłużnika. Precyzyjne jego wskazanie we wniosku egzekucyjnym znacząco usprawnia i zwiększa skuteczność egzekucji. Zatem w interesie wierzyciela jest przekazanie komornikowi jak najwięcej informacji na temat dłużnika i jego majątku a także wszelkie posiadane dane tożsamości (NIP, REGON, PESEL) oraz właściwe dane adresowe. W przypadku braku wiedzy na temat majątku dłużnika, wierzyciel w oparciu o art. 7971 kpc., może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. W tym celu wierzyciel winien złożyć stosowny wniosek, może go również zawrzeć we wniosku egzekucyjnym. Wynagrodzenie o którym mowa to 2% przeciętnego wynagrodzenia i płatne jest na podstawi wezwania komornika. Poniesiony w ten sposób koszt przez wierzyciela, podlega zwrotowi przez dłużnika na podstawie art. 770 kpc.

Ad. 6

Wierzyciel jest dysponentem prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Komornika. W praktyce oznacza to, że komornik działa w oparciu o wniosek egzekucyjny i w jego zakresie, wyjątek sprawy alimentacyjnej gdzie działa z urzędu. Wierzyciel w trakcie prowadzonego postępowania może żądać, aby zajęcie ruchomości nastąpiło w jego obecności. W tym wypadku komornik zawiadomi go o terminie, w którym zajęcie ma być dokonane. Jeżeli wierzyciel nie stawi się w wyznaczonym terminie, komornik dokona zajęcia w jego nieobecności. Ponadto wierzyciel jest uprawniony do składania dodatkowych wniosków zmierzających do sprawnego prowadzenia egzekucji. Komornik zawiadamia Stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TORUNIU

DARIUSZ FILIPIAK

KANCELARIA KOMORNICZA

Kancelaria Dariusza Filipiaka przy Sądzie Rejonowym w Toruniu zajmuje się postępowaniami egzekucyjnymi i zabezpieczającymi w sprawach o roszczenia pieniężne, alimentacyjne, pracownicze oraz eksmisyjne.

Kancelaria Komornicza

KONTAKT

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Filipiak.

KANCELARIA KOMORNICZA NR III

ul. Graniczna 9/1B, 87-100 Toruń

https://komorniktorun.eu/ 

[email protected].